Select Salmon House

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ

 • Η εταιρεία με την επωνυμία «Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο Select Salmon House δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.select-salmon.gr  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, το κατάστημα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες κλπ.
 • Η χρήση του www.select-salmon.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διΤ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.άσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του www.select-salmon.gr  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 • Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του www.select-salmon.gr  που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γονική συναίνεση.
 • Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης www.select-salmon.gr  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποιήση των παρόντων όρων.
 • Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.select-salmon.gr   διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 • Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε.  των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε.

 • Το select-salmon.gr χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
 • Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιορποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. κατΤ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε .άλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.select-salmon.gr  να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www.select-salmon.gr   για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
 • Η ευθύνη της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους παραγωγούς και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το www.select-salmon.gr παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του www.select-salmon.gr, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.
 • Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Ο χρήστης / επισκέπτης του www.select-salmon.gr υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του www.select-salmon.gr   υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
 • Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.select-salmon.gr   αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.select-salmon.gr   προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
 • Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
 1. η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 2. η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
 3. η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την , άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
 4. η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 5. η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
 • Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παρΤ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε..
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατΤ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.
 • Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατΤ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του select-salmon.gr από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του select-salmon.gr.

WEB ACCOUNT

 • Μέσω της ιστοσελίδας select-salmon.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστε λαμβάνουν προσωποποιημένες πληροφορίες και ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές.
 • Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα select-salmon.gr είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
 • Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και η διεύθυνση κατοικίας/ εργασίας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσής σας στη βάση μας για την ορθή αποτύπωσή της. Για το λόγο αυτό ζητούμε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού να εισάγετε την οδό σας με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και χωρίς συντμήσεις
 • Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού
 • Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων και της κείμενης νομοθεσίας.
 • Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμανλή 3, Μελίσσια Τ.Κ. 15127
   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 • Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του www.select-salmon.gr  , που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του www.select-salmon.gr  διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.
 • Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του www.select-salmon.gr  σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών μου δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του www.select-salmon.gr  .

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο www.select-salmon.gr   καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www.select-salmon.gr   απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο www.select-salmon.gr  . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 • Η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. προβαίνει στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών είτε η ίδια είτε σε συνεργασία με τρίτους. Οι προωθητικές αυτές ενέργειες διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους που αναρτώνται στην παρούσα σελίδα και είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες και την Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Σε καμία περίπτωση η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη για διαγωνισμούς τρίτων στους οποίους ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης με τη σελίδα των τρίτων (Hyper Link) ή με χρήση εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή tablets (mobile application)  και στους οποίους παρέχονται ως έπαθλα δωροεπιταγές, προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γενικά η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για διαγωνισμούς / προωθητικές ενέργειες τρίτων, που διοργανώνονται με χρήση οποιουδήποτε μέσου και στους οποίους παρέχονται ως δώρα προϊόντα/ υπηρεσίες/ δωροεπιταγές κλπ της Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και τους οποίους διαγωνισμούς, βάσει των όρων που τους διέπουν, δεν τους έχει προκηρύξει η Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή δε συμμετέχει σε αυτούς.
 

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρήση του e-shop μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  Για να κάνει κάποιος χρήση του e-shop θα πρέπει να έχει ή να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό (web account), βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις του www.select-salmon.gr . Διευκρινίζεται ότι αρχικά ακόμα και αν κάποιος δεν έχει προσωπικό λογαριασμό μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά με το που αρχίζει να επιλέγει προϊόντα και να δημιουργεί την παραγγελία του θα του ζητηθεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό. Κατά την έναρξη χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα ζητηθεί από τον χρήστη η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα (ΤΚ) της περιοχής όπου θα γίνει η παράδοση, προκειμένου να ελεγχθεί αν η συγκεκριμένη διεύθυνση εξυπηρετείται από κατάστημα της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετείται θα ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα πριν από τη δημιουργία της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων.  Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΤΙΜΕΣ

Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του e-shop όσο και των παρεχόμενων από αυτό προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ως πωλητής των συγκεκριμένων προϊόντων έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρόλα αυτά έναντι του τελικού καταναλωτή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών αυτών φέρει και ο παραγωγός/ προμηθευτής των προϊόντων. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ στο μέτρο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς μέχρι των τελικό αποδέκτη. Τα προϊόντα προβάλλονται στον καταναλωτή μέσω φωτογραφιών στις οποίες ο χρήστης μπορεί να κάνει zoom για να ενημερωθεί για να λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται επί της συσκευασίας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι οι εικόνες έχουν ληφθεί κατά το στήσιμο του ηλεκτρονικού καταστήματος ή την προσθήκη νέου προϊόντος και ως εκ τούτου τυχόν πληροφορίες που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής/συσκευασίας, λήξης ή πληροφορίες που απεικονίζουν διάφορες τιμές μέτρησης /κόστους ή ενδείξεις που μεταβάλλονται δεν ισχύουν. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδίδονται στον καταναλωτή θα έχουν τη συνήθη διάρκεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, της συνήθους πρακτικής και των συναλλακτικών ηθών.  Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ (παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς κλπ).  Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή. Οι τιμές που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι ίδιες στις οποίες  διατίθενται τα αντίστοιχα προϊόντα μέσω του καταστήματος της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, τυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών επισκέψεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αντανακλά την πολιτική τιμών της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, που αποσκοπεί στην διαρκή ανταγωνιστικότητα της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Οι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές συμπεριλαμβάνοντας τον αντίστοιχο ΦΠΑ, εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς (αν υπάρχει).  Η αναγραφή των τιμών γίνεται πάντοτε βάσει των οικείων αγορανομικών διατάξεων. Εντός της ίδιας ημέρας ενδέχεται για το ίδιο προϊόν να υπάρξει διαφοροποίηση τιμής βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. Είδη που διατίθενται σε προνομιακή τιμή για αγορά από το κατάστημα ενδέχεται να μην έχουν την ίδια προνομιακή τιμή κατά την αγορά τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή έκπτωσης. Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί.  Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο e-shop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με μέριμνα της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από το χρήστη. Η μεταφορά είναι δωρεάν. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα όρο και να προβεί στη χρέωση του κόστους μεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς θα γίνεται μετά την ενημέρωση του καταναλωτή για το κόστος αυτής. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο κάθε χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Η επιλογή των προϊόντων σε κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του κάθε χρήστη. Η αποστολή οποιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα. Κατά την επιλογή των προϊόντων θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα καθώς και το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων Κατά την επιλογή των προϊόντων δεν προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ανά είδος, είτε ως προς το βάρος, είτε ως προς την ποσότητα είτε ως προς την αξία, ενδέχεται όμως σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων να έχει τεθεί από την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ μέγιστος δυνατός όγκος ανά είδος, ο οποίος θα γνωστοποιείται στους χρήστες μέσω του e-shop. Ενδέχεται επίσης προϊόντα που πωλούνται μη συσκευασμένα να διατίθενται είτε ανά τεμάχιο είτε ανά συγκεκριμένη, κατά τη συνήθη πρακτική, ποσότητα, στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω του e-shop και θα μπορεί να προβαίνει σε αγορά είτε μονάδας είτε συγκεκριμένης ποσότητας είτε πολλαπλάσιας αυτών. Για να γίνει αποδεκτή η παραγγελία θα πρέπει να τηρούνται τα όρια που έχουν τεθεί από την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Με δεδομένο ότι κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και ότι το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί κατά ποσοστό 10% περίπου, ο χρήστης αποδέχεται την απόκλιση αυτή καθώς βάσει της συνήθους πρακτικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας θεωρείται εύλογη. Ως εκ τούτου η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ θα ενημερώνει τον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει είτε την αντικατάσταση αυτών με άλλα αντίστοιχα προϊόντα είτε την μερική εκτέλεση της παραγγελίας του είτε την υπαναχώρησή του κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί την παραγγελία όπως τελικά αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει και της διαθεσιμότητας. Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα δηλώνει την ημερομηνία και το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας βάσει των επιλογών που του δίνεται από το σύστημα. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή πλήρη και ακριβή. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ δεν ευθύνεται για μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή σε περίπτωση που στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται κτίριο ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.  Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα εμφανίζεται το συνολικά εκτιμώμενο ποσό. Το ποσό αυτό δεν είναι τελικό και ο χρήστης το γνωρίζει αυτό και το αποδέχεται σε περίπτωση που έχει προβεί σε παραγγελία προϊόντων τα οποία κατά τα ανωτέρω είτε διατίθενται με την τιμή ημέρας εκτέλεσης της παραγγελίας είτε αφορά προϊόντα που ζυγίζονται και το βάρος μπορεί να ποικίλει.  Ο χρήστης θα ενημερώνεται για το τελικό ποσό που θα καλείται να καταβάλει και εν συνεχεία κατά την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο είτε να μην δεχτεί συγκεκριμένα προϊόντα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση για όσα προϊόντα δεν αποδέχεται κατά το στάδιο της παράδοσης αυτών θα αφαιρείται η αξία τους από το σύνολο και θα κόβεται και το αντίστοιχο παραστατικό (πιστωτικό). Η πληρωμή της αξίας των παραγγελθέντων προϊόντων θα γίνεται κατά το χρόνο παραλαβής και αρχικά δεν είναι δυνατή η on line πληρωμή. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ αν κατά την παράδοση των προϊόντων θα προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας με χρήση  πιστωτικής κάρτας ή με καταβολή μετρητών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων της κάρτας κατά την παραγγελία καθώς η χρέωση της όποιας κάρτας γίνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την αποδοχή από τον χρήστης της παραγγελίας και της αξίας αυτής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω. Ο χρήστης πριν την τελική υποβολή της παραγγελίας του μπορεί να δηλώνει τον αριθμό των κουπονιών/ δωροεπιταγών/ διατακτικών τροφής που έχει στα χέρια του και την αξία αυτών. Διευκρινίζεται ότι η αξία των κουπονιών δεν θα αφαιρείται από το συνολικά εκτιμώμενο κόστος, αλλά από το τελικό ποσό καταβολής.  Τα κουπόνια/ δωροεπιταγές/ διατακτικές τροφής πρέπει να παραδίδονται στον εκπρόσωπο της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ κατά την παράδοση των προϊόντων. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα λαμβάνει στο e-mail που έχει δηλώσει ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της παραγγελίας του. Ο χρήστης/ πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη τα οποία έχει παραγγείλει. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη που του παραδόθηκαν δεν έχουν παραγγελθεί από τον ίδιο τότε αυτός οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και να ζητήσει την επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών. Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο χρήστης δύναται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει το αργότερο 1 εργάσιμη ημέρα πριν από το επιλεγμένο χρονικό διάστημα παράδοσης. (ως εργάσιμες ώρες ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08.30πμ έως 20.30πμ εκτός Σαββάτου και Κυριακής) Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Επικοινωνίας της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ στο 2106133561 για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας του. ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  Ο χρήστης / πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει την παραδοθείσα σε αυτόν παραγγελία.  Και κατά την παράδοση της παραγγελίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχθεί την παραγγελία και το κόστος αυτής. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  Ο χρήστης δύναται να αξιώσει την επιστροφή προϊόντων είτε γιατί δεν είναι αυτά που είχαν παραγγελθεί από τον ίδιο είτε γιατί αυτά που προστέθηκαν σε αντικατάσταση άλλων δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του. Διευκρινίζεται ότι τα φρέσκα προϊόντα δύναται να επιστραφούν μόνο την ίδια μέρα παράδοσης της παραγγελίας. Για την επιστροφή των προϊόντων ο χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει με την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ στο τηλέφωνο 2106133561 να δώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του και να ζητήσει την επιστροφή συγκεκριμένων προϊόντων. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από εκπροσώπους της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ και με ευθύνη δική της. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση σε κάποιο από τα προϊόντα ο χρήστης / πελάτης μπορεί να καλέσει την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ στο τηλέφωνο 2106133561 και να ενημερωθεί για τη διαδικασία επιστροφής αλλοιωμένων προϊόντων, που είναι η διαδικασία που έχει θεσπίσει η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ για τον επισταμένο έλεγχο αλλοιωμένων προϊόντων από αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους.  Η παραλαβή των αλλοιωμένων προϊόντων μπορεί να γίνει από την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Ο χρήστης επίσης σε περίπτωση επιστροφής αλλοιωμένων προϊόντων μπορεί είτε να ζητήσει την αντικατάσταση αυτών είτε την επιστροφή χρημάτων.  ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παραγγελία προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του,  που δεν προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Κυρίως τα προϊόντα για τα οποία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο χρήστης καταναλωτής είναι προϊόντα που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες: γραφική ύλη, αναλώσιμα, δώρα-παιχνίδια,  σιδερώστρες, απλώστρες/είδη απλώματος, είδη νηπιακής φροντίδας, αξεσουάρ για κατοικίδια. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. δεν εμπορεύεται τέτοιου είδους προϊόντα ως αποτέλεσμα επιστροφές μπορούν να γίνουν εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών μετά τη παραλαβή τους Δεν χωρεί υπαναχώρηση και η επιστροφή δεν επιτρέπεται 1) Όπου τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί έπειτα από αίτημα του πελάτη 2) Για φθορές που έχουν προκληθεί κατά το άνοιγμα του προϊόντος, για τις οποίες η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές αυστηρώς μόνον εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. 2) Η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει αλλοιωθεί ή λερωθεί, αλλά είναι σε άριστη κατάσταση. 3) Το προϊόν επιστρέφεται σε ασφαλή συσκευασία, ώστε να μην φθαρεί κατά την μεταφορά του. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά κατά τη μεταφορά του προϊόντος . 4) Μαζί με το προϊόν θα  επιστραφούν άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (πρωτότυπη απόδειξη αγοράς/τιμολόγιο, έγγραφη εγγύηση, το έντυπο παραγγελίας, το mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και το απόκομμα πιστωτικής κάρτας (σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα).   5) Στην περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από κάποιο δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο μαζί με το προϊόν, επίσης σε άριστη κατάσταση αυτού και των εντύπων που τυχόν το συνοδεύουν . 6) Ο πελάτης δεν ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του εντός της άνω προθεσμίας των 4 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβή των προϊόντων.  

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλο το περιεχόμενό του e-shop, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ και προστατεύονται κατά τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του παρόντος με σκοπό την άμεση ή έμμεση παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή/και την προσβολή της φήμης της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι αποκλειστικά σήματα των τρίτων μερών προστατευόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στο e-shop σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μετάβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο οποιοσδήποτε χρήστης να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία ακόμα και σε περίπτωση που λάβει e-mail το οποίο φαίνεται ότι προέρχεται από την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ και με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία του και ο κωδικός πρόσβασης που έχει επιλέξει και ουδέποτε έχετε κοινοποιήσει στην Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Στις περιπτώσεις αυτές πιθανότατα πρόκειται για απάτη με σκοπό να αποκτήσουν τρίτοι στοιχεία σας και προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που γίνεται παραλήπτης ενός τέτοιου μηνύματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί αρχείο με τα δεδομένα των χρηστών / πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα στοιχεί αυτά έχουν δηλωθεί από τα ίδια τα πρόσωπα οικειοθελώς και αποσκοπούν την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.  ΠΡΟΣΟΧΗ η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη σε περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα  σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να προωθήσει κάποια παραγγελία από το προσωπικό του λογαριασμό σε κάποιο τρίτο φυσικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων του τρίτου προσώπου και το τρίτο πρόσωπο δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Το μήνυμα προωθείται στο τρίτο φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του χρήστη που έχει επιλέξει να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. Υπεύθυνος για την αποστολή του μηνύματος και για το περιεχόμενο αυτού είναι αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε χρήστης που κάνει χρήση της υπηρεσίας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, spam μηνυμάτων, μηνυμάτων που μπορεί να προσβάλουν άμεσα ή έμμεσα τη φήμη της Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ καθώς και που μπορεί να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη. Η Τ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ δύναται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω. Οι παρόντες όροι διέπονται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Για κάθε θέμα σχετικά με τους παρόντες αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τ.ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κωνσταντίνου Καραμανλή 3 Μελίσσια Τ.Κ. 15127